Lấy lại tài khoảng game

tên nhân vật của tôi COxLONG79. tôi cài đặt lại điện thoại của tôi. và cài lại game. nhưng không đăng nhập được game.

translate: my account name is COxLONG79. I reinstall my phone and the game but I can not login in

Did you have a Pocket ID?

Translation: Bạn đã có Pocket ID chưa?

tôi chưa có pokets id vì tài khoảng này đang sử dụng gmail đã kết nối với pokets id duongqua79. tôi chỉ kết nối tài khoảng COxLONG79 với google play games. làm ơn tạo lại giúp tôi poket id với gmail [deleted personal mail]
Vào 8:52 CH, CN, 9 thg 9, 2018 Sam wardragons@discoursemail.com đã viết:

Don’t post your email here. @moderators

1 Like

You need to put in a help ticket. Email support@wardragons.com and tell them your problem.

Translation: Bạn cần phải đặt trong một vé trợ giúp. Email support@wardragons.com và cho họ biết vấn đề của bạn.

Here is the same situation, you should try to follow it

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.